Sepuluh Pijakan untuk Menentukan Sekolah Swasta Islam Di Malang yang Mesti di Perhatikan

Sepuluh Pijakan untuk Menentukan Sekolah Swasta Islam Di Malang yang Mesti di Perhatikan – Memilih sekolah bagi Murid kita yang bermukim di Malang bukanlah hal yang gampang, apalagi menentukan sekolah Islam di Malang. Ada banyak sekolah swasta Islam di Kota Malang ini. Belum lagi lembaga pendidikan seperti sekolah SD Islam favorit, baik jenjang dasar maupun menengah. Memilih sekolah Islam dapat lewat dua kriteria, merupakan yang bagus atau yang terbaik di Malang? Sekolah Islam yang baik belum tentu bagus. Sebaliknya, sekolah Islam yang bagus belum tentu terbaik. Terpulang dari ujung mana kita memandangnya. Sudah sepatutnya sekolah Islam di Malang mempunyai sudut pandang terpadu, supaya sekolah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam tiap-tiap mata pelajaran. Dan mempunyai pandangan global internasional. Baik bagi pondok pesantren asrama Islam ataupun bagi madrasah bukan asrama.

SD Islam Khoiru Ummah merupakan salah satu sekolah Islam di Malang yang berikhtiar membumikan Al Quran dan sedang berkembang cepat. Baik dalam pertambahan fisik bangunan gedung sekolah, mesjid, ruang baca, UKS, maupun wujud sarana lainnya. Dan satu lagi, memiliki kurikulum Islamic Math Adventure (Kelas Matematika Terapan Berbasis Qur’an) untuk kelas 3, 4 dan lima, yaitu kelas membumikan Al Qur’an antara mapel Matematika dan Al Qur’an.

cara membumikan al quran di sdi khoiru ummah malang 2

Gambar: Islamic Math Adventure Class – SD Islam Khoiru Ummah, Malang

Tidak kalah berrivalitas dengan sekolah Islam di Surabaya, contohnya. Malahan sekolah Islam terbaik di Surabaya sekalipun. SD Islam Khoiru Ummah mungkin juga bisa disejajarkan dengan sekolah Islam terbaik di Sidoarjo, sekolah Islam internasional di Surabaya, sekolah Islam terpadu, ataupun wujud sekolah Islam gender.

Memang, banyak penilaian yang mesti kita lakukan dalam memilih sekolah Islam di Malang. Selain pertanda awam seperti diuraikan di atas, seyogjanya kita juga semestinya memperhatikan 10 kondisi berikut dalam memilih sekolah Islam terbaik di Malang. Agar setidaknya kita bisa memiliki pendapat yang konsisten dalam memilih sekolah Islam, terutama sekolah Islam di Malang.

Inilah 10 standar yang bisa kita jadikan pertanda dalam memilih sekolah Islam di Malang. Pertanda ini juga berlaku untuk kota-kota lain, khususnya di Pulau Jawa, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Prof Dr H Arief Rachman, MPd:

  1. Kepemimpinan pondok pesantren yang professional

sekolah Islam yang bagus ialah sekolah Islam yang gaya kepemimpinannya partisipatif, positif dan memiliki target. Kecuali itu pondok pesantren yang bagus merupakan sekolah Islam yang pemimpinnya memiliki keterampilan, kecakapan dan keinginan untuk memajukan sekolah.

Demikian standar menemukan sekolah Islam. Dan bertemulah kepala sekolahnya. Ketika wajah ketua lembaga nampak pesat atau kelam, jangan masuk ke sekolah Islam itu. Tapi jika ia ramah dan baik dapat jadi pilihan kita pondok pesantren tersebut.

  1. Seluruh warga pondok pesantren memahami dan melaksanakan visi dan misi madrasah

Sekolah Islam terbaik di Malang ialah madrasah yang mempunyai kesatuan wawasan dan arah mengenai visi. Selain itu, sekolah Islam bagus itu konsisten dalam pembuatan dan progres regulasi. Di sekolah Islam itu juga ada kebersamaan antara guru, murid dan bapak dan ibu murid.

  1. Suasana pelajaran di sekolah Islam sepatutnya menyenangkan.

Ciri sekolah Islam yang bagus lebih-lebih adanya atmosfir suasana yang menyokong. Serta lingkungan kerja yang menyenangkan.

  1. Aktivitas saling mensupport

Kesibukan pembelajaran di pondok pesantren betul-betul berjenis-jenis seperti intra dan ekstrakurikuler berjalan secara berimbang dan saling menunjang. Sekolah Islam yang bagus itu tidak hanya banyak beban pelajaran agama Islam saja, tetapi juga berkonsentrasi pada pembelajaran, optimalisasi waktu pembelajaran, penekanan pada keahlian akademik dan keagamaan, dan fokus pada raihan prestasi.

  1. Guru memiliki perencanaan pembelajaran dalam ikhtiar membumikan Al Qur’an

Sekolah Islam yang bagus juga dapat dilihat dari mutu guru-gurunya. Dimana pengajar semestinya terorganisasi dengan baik, terpola dengan jelas dan mempunyai sasaran yang jelas. Kecuali itu, pendidik juga sebaiknya mengkomunikasikan pelajaran pada murid dan adanya keluwesan yang sesuai dengan situasi siswa-siswi.

  1. Program bermanfaat.

Semua program yang afirmatif mendapat penguatan dari Madrasah, orang tua dan siswa. Di Sekolah Islam yang bagus sepatutnya ada penegakan disiplin yang adil, transparan dan jelas. Adanya umpan balik terhadap perkembangan yang dicapai.

  1. Monitoring kegiatan.

Pihak Madrasah juga melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terstruktur dan berdampak terhadap koreksi sekolah. Sekolah Islam yang baik juga seharusnya menjalankan monitoring kemajuan siswa tiap ketika. Juga seharusnya ada evaluasi kemajuan sekolah secara berkelanjutan.

  1. Hak dan kewajiban siswa dipahami dan dijalankan dengan baik di sekolah

Pondok Pesantren yang baik juga harus ada keseimbangan antara hak dan keharusan. Hak dan kewajiban siswa dipahami dan dikerjakan dengan baik di sekolah. Sehingga percaya diri siswa timbul. Selain itu, siswa diberi peran dan tanggung jawab, juga diberi kans untuk membatasi peran dan tanggung jawab mereka sendiri

  1. Kemitraan antara Pondok Pesantren dengan rumah tangga atau orangtua

Pondok Pesantren yang bagus juga patut melibatkan orang tua. Pelibatan orangtua dalam program-program siswa di sekolah dan pelibatan ayah dan ibu dalam program-program murid di rumah.

  1. Munculnya kreasi dalam organisasi Madrasah untuk pengembangan pengajaran.

Semua stakeholders Pondok Pesantren (guru, kepala sekolah, siswa, pegawai sekolah dan bapak dan ibu) merasa berpartisipasi dalam pengembangan diri demi kemajuan bersama.

Untuk memahami lebih jelas mengenai Sekolah Dasar Islam Di Malang sebagaimana SD Islam Khoiru Ummah, silahkan melayari halaman situs kami dengan klik disini.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*